Visie en achtergronden

Algemeen
Op een basisschool leer je wanneer je ‘vindt’ met een d of t moet schrijven. Je leert er om de tafeltjes van 1 tot 10 op te zeggen. Om werkwoorden te vervoegen en sommetjes te maken. Maar omdat het in het leven om veel meer draait dan rekenen en taal alleen, leer je op een Vuurvogel veel meer dan dat. Zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Op onze school leer je om je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op de Vuurvogel leer je voor het leven. Een kind vraagt te mogen zijn en geaccepteerd te worden!

Vrijeschoolpedagogiek
De Vuurvogel is een basisschool die werkt vanuit de antroposofie. Dit betekent dat het bestuderen van de antroposofische menskunde en het hanteren van menskundige inzichten zoals Rudolf Steiner die heeft aangereikt leidraad voor ons pedagogisch handelen zijn. In de antroposofie wordt de mens, en dus ook het kind, gezien als wezen dat uit meer dan alleen maar een fysiek lichaam bestaat. Wat wij in onze cultuur ‘de ziel’ en ‘de geest’ van de mens noemen, is volgens de antroposofie niet een toevallige bijkomstigheid maar een wezenlijk aspect van de mens.

“Worden wie je bent”
De pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gericht op de ontwikkeling van de individuele kwaliteiten van het kind. Zelfvertrouwen en een groeiend zelfbeeld versterken die ontwikkeling. Niet de prestatie is het doel, maar het gaan van een leerweg. De aangeboden leerstof geeft de mogelijkheid een doorleefde ervaring te krijgen die een bron van inzicht kan worden en een blijvende basis kan vormen voor de ontwikkeling van de toekomst. Naast kennis en intellectuele vaardigheden worden ook wilskracht en gevoel ontwikkeld. Door het aanbod in kunstzinnige vakken en het werken met je handen wordt dit versterkt; vormtekenen, schilderen, boetseren, toneel, spel, muziek maken, fluitspelen, handwerken, handenarbeid en houtbewerken. De maatschappij van de toekomst zal van onze kinderen o.a. een grote creativiteit en flexibiliteit vragen. Het zich aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden en het mee vorm geven aan die maatschappij, vraagt om het gebruik van ideeën, fantasie, creativiteit, praktisch en helder denken. Daar willen wij hen zo goed mogelijk op voorbereiden.

Religieuze beleving
Verbinding is het kernwoord: verbinding met kosmos, aarde en mensen en verbinding met verleden en toekomst. Het vrijeschoolonderwijs is niet aan enige kerk gebonden. Het erfgoed van het christendom is uitgangspunt. Dit laat zich in de pedagogiek vertalen in principes van eerbied, respect, dankbaarheid en plichtsbesef. Door onderwijs te geven waarin eerbied voor de natuur en voor de wonderen van de mensheid en de aarde doorklinkt, wordt impliciet gewerkt aan levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast komen door de jaren heen in de geschiedenisperiodes verschillende wereldreligies aan bod. Zo ontwikkelt het kind respect voor medemens, natuur en cultuur.

Opbouw van de school
Onze school telt 8 leerjaren, 2 kleuterjaren en klas 1 tot en met 6. Oorspronkelijk is de Vrije School bedoeld als een totale schoolgemeenschap. Vanuit deze gedachte vervolgen de kinderen na de kleuterklassen de ononderbroken ontwikkelingsweg door de klassen 1 t/m 12. Om aansluiting te houden met het hedendaagse onderwijs wordt in deze opbouw nu een onderverdeling gemaakt in een onderbouw (kleuterklas + de klassen 1 t/m 6), de middenbouw (klas 7 t/m 8) en de bovenbouw (klas 9 t/m 12). Voor de leerlingen van onze school betekent dit concreet dat, indien zij het voortgezet Vrije School onderwijs wensen te volgen, zij na de 6de klas naar Nijmegen of Zeist moeten gaan reizen.

Zij die daar niet voor kiezen hebben natuurlijk ook de mogelijkheid hun weg voort te zetten in een voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs binnen de regio. De inhoud van ons onderwijs sluit goed aan op iedere vorm van regulier voortgezet onderwijs. Onze school onderhoudt goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs binnen onze regio en de resultaten van onze leerlingen op deze middelbare scholen zijn prima!

De organisatie van het Onderwijs
In het onderwijs wordt getracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot vrije, denkende en handelende individuen. Dit leidt tot de ontwikkeling van een eigen oordeelsvermogen, gebaseerd op de concrete waarneming. Om deze doelstellingen van het vrije school onderwijs te realiseren wordt gebruik gemaakt van een aantal werkwijzen. Deze krijgen hun vorm in:
• het pedagogisch proces, waarin de wisselwerking tussen leerkracht en leerling centraal staat;
• de manier van omgaan met kinderen in de verschillende leeftijdsfasen;
• de vormgeving en verzorging van het schoolgebouw;
• de betrokkenheid van ouders bij de school. Deze betrokkenheid uit zich in de vorm van werkgroepen met ieder een speciale taak binnen de school. Als voorbereiding op de kleuterschool kunnen kinderen vanaf twee jaar naar de peutergroep “Het Zonnekind”, die ook in het gebouw van De Vuurvogel gevestigd is.

De grondsteen
Onze school heeft een grondsteen. Dit is een driedimensionale, koperen, meetkundige vorm. In die vorm zit een perkament met daarop de grondsteenspreuk die door leerkrachten, ouders en andere belangstellenden is ondertekend. Door het maken van deze grondsteenspreuk wordt de antroposofische grondslag van de school zichtbaar gemaakt en hoe deze intentie toe te passen in en rondom school. De tekst van de grondsteen wordt in de diverse geledingen van de school gebruikt als bezinningsmoment over het werken op school. De tekst van de grondsteen is verkrijgbaar via de administratie.

Jaarfeesten op De Vuurvogel
De vieringen van de jaarfeesten vormen belangrijke momenten in het jaar en binnen het Vrije Schoolonderwijs. Het vieren van de jaarfeesten vormt een omhulling voor onze kinderen en geeft hun vertrouwen in kosmische en aardse krachten. Bij de voorbereiding, uitvoering en viering zijn de ouders vaak intensief betrokken. Elk feest heeft een andere kleur, een andere klank, geeft een ander gevoel, een andere impuls. Ze zijn ook voor volwassenen een bron en uitgangspunt om op steeds vernieuwende wijze met de oerchristelijke feesten te kunnen omgaan.

In de jaarfeesten willen we dan ook, elk jaar weer, zoeken naar nieuwe impulsen en nieuwe ontmoetingen. Niet in de uiterlijke, voor onze ogen zichtbare dingen, ligt het doel, maar in de antwoorden die het kan geven op innerlijke vragen van de zoekende mens. Veelal worden deze feesten gezamenlijk met de hele schoolgemeenschap gevierd. In de herfst zijn te noemen het Michaëlsfeest en Sint Maarten. In de wintermaanden, de aanvang van de adventstijd, Sint Nicolaas en het Kerstfeest. In het nieuwe kalenderjaar vieren verschillende klassen Drie Koningen, Maria Lichtmis en Carnaval. Feestelijk wordt daarna door de gehele school Palmpasen en Pasen gevierd. Pinksterbruid en bruidegom en Meiboomdansen komen ten tonele op het Pinksterfeest en aan het einde van het schooljaar wordt het Sint Jansfeest gevierd.

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers