Achtergrond Vrijeschool onderwijs

Vrijescholen worden samen met onder andere de Montessori-, Jenaplan- en Daltonscholen geschaard onder het "traditioneel vernieuwingsonderwijs". Deze scholen hebben, in een tijd dat de overheid niet zozeer nadacht over 'hoe' het onderwijs vorm moest krijgen, een eigen visie op onderwijs ontwikkeld. Het waren mensen uit de onderwijspraktijk die het onderwijs vernieuwden. Veelal waren zij ontevreden over het feit dat het onderwijs uitsluitend op cognitieve kennis gericht was en dat de leerling op de docent gericht was in plaats van andersom.  Één van die mensen was de grondlegger van de antroposofie: Rudolf  Steiner.

Rudolf Steiner ontwikkelde in het begin van de 20e eeuw een pedagogiek die uitgaat van de grondgedachte dat de mens zich ontwikkelt op verschillende niveaus, namelijk het denken, het voelen en het willen. In het vrijeschoolonderwijs gaat het niet alleen om het verwerven van kennis "met het hoofd" maar ook om het verwerven van kennis "met het hart" en "met de handen". Op de vrijeschool hebben we de overtuiging dat een kind de leerstof pas echt opneemt als het zich er daadwerkelijk mee kan verbinden als het aansluit bij zijn of haar beleving.

Aan het eigene van ieder kind wordt ruimte gegeven, zodat het in deze wereld ook zijn eigen levensmotieven kan realiseren. We doen dat door enerzijds het eigene van de kinderen te behoeden, zodat ze echt kind kunnen zijn, anderzijds door de kinderen in aanraking te brengen met allerlei fenomenen: ambachten, politiek, geschiedenis, kunst en techniek. Naast het respect voor het wezen van ieder kind werken we aan de sociale vorming en wel zo dat ieder kind leert om in een gemeenschap en in een groep te kunnen samenwerken. Op deze manier worden leerlingen geactiveerd tot zelfstandig handelen en denken.

 

Juist tegenwoordig is de zelfstandige leerling een belangrijk uitgangspunt in het onderwijs. Sinds de oprichting van de eerste vrijescholen, is het onderwijsconcept van de vrijescholen meegegroeid en aangepast aan de wensen en behoeften van de tijd. Traditionele vormen zijn in de loop van de jaren veranderd en zullen in de toekomst verder veranderen. Maar de achterliggende gedachte is nog springlevend: Motiveer het kind om nieuwsgierig te zijn, laat kinderen de dingen zelf onderzoeken en ervaren.

Login

Voor ouders/verzorgers en medewerkers